Achiever Ubezpieczenia | Ubezpieczenia dla biznesu, Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, Ubezpieczenia na życie

Achiever Ubezpieczenia
biuro@achiever.pl
tel. 504 063 466
tel. 513 264 260

Witamy!

Nasi doradcy znajdą najlepsze rozwiązanie specjalnie dla Ciebie.

Kompleksowa oferta dla Twojej firmy 

Ubezpieczenia dla firm to kompleksowe ubezpieczenie dla firm małych i średnich. W ramach ubezpieczenia firm zabezpieczysz majątek od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, a swoich pracowników obejmiesz ochroną w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo, możesz zabezpieczyć firmę  przed roszczeniami osób trzecich oraz utratą płynności finansowej.

 

Mienie firmy

obejmuje ochroną ogień i inne zdarzenia losowe oraz kradzież z włamaniem i rabunek . Ubezpieczeniem możesz objąć: budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne , wartości pieniężne, mienie osób trzecich oraz osobiste mienie pracowników.

 

OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

zapewni ochronę od konsekwencji finansowych naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez Ciebie  lub osoby objęte umową ubezpieczenia w związku z prowadzona działalnością lub posiadaniem mienia. W zależności od Twoich potrzeb ochroną obejmiemy szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu, szkody związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem wynajmowanej (również dzierżawionej, użyczonej, leasingowanej) nieruchomości lub ruchomości (np. maszyn, sprzętu elektronicznego). Przydatna na przykład na wypadek zalania wynajmowanego lokalu. Jako pracodawca odpowiadasz , za szkody osobowe i rzeczowe pracowników w następstwie wypadków przy pracy. Rozszerzymy zakres Twojego ubezpieczenia również o te zdarzenia.

 

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

to specjalna ochrona dla sprzętu elektronicznego oparta na wyjątkowej formule "od wszystkich" ryzyk, to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń, np. awarię ubezpieczonego sprzętu wskutek zalania herbatą, przepięcia, kradzież czy dewastację.

 

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia

(tablic reklamowych, witraży, gablot, kontuarów, boksów, luster itp.). Obejmuje zarówno przypadkowe stłuczenie, jak i zniszczenie przez wandali. Pamiętaj, że samo ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, obejmuje tylko wybicie szyb przy próbie włamania.

 

Ubezpieczenie Cargo

zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, a w razie konieczności – również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.  Przedmiotem ubezpieczenia jest transportowane mienie, w odniesieniu do którego ubezpieczający, zgodnie z ustaleniami kontraktowymi:

  • ponosi ryzyko przypadkowej jego utraty, ubytku lub uszkodzenia podczas transportu lub
  • ma obowiązek lub otrzymał zlecenie jego ubezpieczenia na obcy rachunek (na rachunek osoby trzeciej).
  • Ubezpieczenie OCP - ubezpieczenie przewoźnika drogowego

 

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika Drogowego

Prowadzisz firmę transportową? Świadczysz usługi na terenie kraju lub za granicą? Zanim wyruszysz w drogę pamiętaj, że Twój klient powierzając towar oczekuje od Ciebie, że dotrze on na miejsce na czas oraz w nienaruszonym stanie. Bez względu na to, co przewozisz i dokąd, potrzebujesz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

Będąc przewoźnikiem ponosisz odpowiedzialność wobec kontrahenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu od chwili przejęcia przesyłki do przewozu do momentu wydania odbiorcy.
Mając polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego przenosisz odpowiedzialność za przewożony towar na Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Dzięki temu masz pewność, że towar objęty jest ochroną od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty.